Telefon: 603437766 E-mail: info@bmss.cz
 

Zpět na volbu roku

Průvodce do kapsy  -  čísla vydaná v roce 2010

1/2010 Aktuální změny v platbách daní, pojistného a záloh od 1. 1. 2010


Oblast daní: Změna zákona o daních z příjmů, o dani z přidané hodnoty, o dani z nemovitostí, o spotřebních daních a o správě daní a poplatků

Oblast sociálního zabezpečení: Životní minimum – Pojistné na sociální zabezpečení – Měsíční vyměřovací základ – Všeobecný vyměřovací základ a přepočítací koeficient

Změny v oblasti důchodového pojištění – Dávky důchodového pojištění – Obecný starobní důchod – Předčasný starobní důchod – Invalidní důchod

Nemocenské pojištění – Peněžitá pomoc v mateřství – Ošetřovné

Státní sociální podpora

Zdravotní pojištění – Maximální vyměřovací základ – Minimální  vyměřovací základ – Souběžné příjmy – Zaměstnání ženy na mateřské dovolené nebo příjemce rodičovského příspěvku – Odpočty od dosaženého příjmu – Osoby bez zdanitelných příjmů a výdělečná činnost

Zpracovala: Mgr. Vojtěška Kupcová

2/2010 Roční zúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za rok 2009 a přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2009

Legislativa a metodika – Obecné zásady zdanění příjmů fyzických osob s příklady – Slevy na dani – Základ daně ze závislé činnosti – Roční zúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti – Přiznání k dani z příjmů fyzických osob s příklady

Autorka: Ing. Eva Banzetová

3/2010 K zákoníku práce v roce 2010

Základní principy pracovněprávních vztahů – Aplikace zákoníku práce v praxi –  Pracovněprávní vztahy související s existencí zaměstnání – Právní úprava pracovních podmínek

Autor: JUDr. Jaroslav Jakubka


4/2010 Překážky v práci

Překážky v práci na straně zaměstnance: Dočasná pracovní neschopnost a karanténa – Ošetřování člena rodiny – Mateřská dovolená – Hmotné zabezpečení v souvislosti s dočasnou pracovní neschopností a karanténou, s ošetřováním člena rodiny při mateřské dovolené – Rodičovská dovolená – Výše rodičovského příspěvku – Jiné důležité osobní překážky v práci – Překážky v práci z důvodu obecného zájmu – Postup při návratu zaměstnance po skončení překážky v práci – Oznamování a prokazování překážek v práci 

Překážky v práci na straně zaměstnavatele: Prostoj – Přerušení práce způsobené nepříznivými povětrnostními vlivy nebo živelní událostí – Jiné překážky v práci na straně zaměstnavatele –Částečná nezaměstnanost – Doba strávená na pracovní cestě – Překážka v práci na straně zaměstnavatele při pružné pracovní době – Právní úprava náhrad mezd u překážek v práci na straně zaměstnavatele i zaměstnance

Autor: JUDr. František Muška

 

Aktuální číslo 5/2010

Uchovávání účetních a daňových dokladů, skartace a archivace v účetních jednotkách.

Příjem, evidence, zpracování, zabezpečení a skartace dokumentů – Uchovávání účetních záznamů v souvislostech zákona o účetnictví a dalších právních předpisů – Datové schránky – Elektronická spisová služba podle zákona o archivnictví – Dokumenty zanikající společnosti – Záruční lhůta nebo reklamační řízení – Nezaplacené pohledávky či nesplněné závazky – Přestupky proti archivnímu zákonu a sankce – Otázky a odpovědi – Přehled zákonných lhůt pro úschovu dokumentů platných k 31. 7. 2010

 

Autorka: Ing. Miluše Kinovičová

 

Aktuální číslo 6/2010

Co přinese nový daňový řád aneb změny ve správě daní a poplatků.
Dozvíte se, co nová procesní norma přináší, seznámíte se s novou terminologií, ale i co nové pojmy obnášejí z hlediska plátců daně. Publikace informuje o aktuálních postupech při správě daní, průběhu řízení, o daňové kontrole, placení daní, o sankcích i prostředcích ochrany. Nechybí obsahové členění daňového řádu.


Autoři: Ing. Filip Macoun a Ing. Eva Banzetová